Yleisön oikeus tutustua asiakirjoihin


Oikeudellinen kehys

Avoimuusperiaatteesta ja henkilöiden oikeudesta tutustua EU:n elinten asiakirjoihin säädetään SEUT-sopimuksen 15 artiklassa, EU:n perusoikeuskirjan 42 artiklassa sekä Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30. toukokuuta 2001 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1049/2001 (asetus (EY) N:o 1049/2001).

Asetuksen (EY) N:o 1049/2001 yhteyttä Frontexin kehykseen korostetaan uudelleen eurooppalaisesta raja- ja rannikkovartiostosta annetun asetuksen 74 artiklassa.

Frontexin asiakirjojen julkista saatavuutta koskevasta sisäisestä kehyksestä määrätään Frontexin hallintoneuvoston 21. syyskuuta 2016 tekemässä päätöksessä 25/2016.


Hakemukset

Kaikilla EU:n kansalaisilla sekä kaikilla luonnollisilla henkilöillä, jotka oleskelevat EU:ssa, tai oikeushenkilöillä, joiden rekisteröity toimipaikka on EU:ssa, on oikeus tutustua Frontexin hallussa oleviin asiakirjoihin, mikäli asetuksen (EY) N:o 1049/2001 ehdot täyttyvät.

Oikeus tehdä hakemus asiakirjoihin tutustumisesta vahvistetaan toimittamalla tunnistamislomake tai todistus valtakirjasta sellaisen oikeushenkilön puolesta, joka oleskelee EU:ssa tai jolla on rekisteröity toimipaikka EU:ssa.

Pyyntö toimitetaan sähköpostin liitteenä PDF-, ASICE-, ADOC-, BDOC- tai EDOC-muodossa, ja se allekirjoitetaan sähköisesti pätevällä sähköisellä allekirjoituksella eDIAS-asetuksen (asetus (EU) N:o 910/2014) mukaisesti. Jos käytettävissä ei ole tällaista tunnistamiskeinoa, on esitettävä henkilökortti/passi/oleskelulupa EU:ssa (luonnollisten henkilöiden osalta) tai todistus yhteisön rekisteröinnistä EU:n jäsenvaltioon ja valtakirja, joka oikeuttaa toimimaan kyseisen yhteisön puolesta (oikeushenkilöiden osalta).

Hakemuksen on oltava mahdollisimman täsmällinen, jotta Frontex pystyy tunnistamaan hakemuksen kohteena olevan asiakirjan (olevat asiakirjat).

Hakemukset jätetään täällä tai postitse:

Transparency Office
Frontex

Pl. Europejski 6

00-844 Varsovia

Polonia


Käsittely

  • Hakemus, jossa on vaadittu todistus käsittelykelpoisuudesta, kuitataan vastaanotetuksi ja käsitellään 15 työpäivän kuluessa hakemuksen rekisteröinnistä.
  • Poikkeustapauksissa tätä aikarajaa voidaan jatkaa 15 työpäivää.
  • Frontex vastaa kirjallisesti.
  • Mikäli hakemus hylätään kokonaan tai osittain, Frontex perustelee sen.
  • Tutustumisoikeuden kokonaan tai osittain epäävästä Frontexin vastauksesta voi tehdä 15 työpäivän kuluessa sen vastaanottamisesta hakemuksen, jossa pyydetään Frontexin alkuperäisen päätöksen uudelleenkäsittelyä. Tämä tehdään uudistettuna pyyntönä.

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä on hallintoneuvoston 21. syyskuuta 2016 tekemällä päätöksellä nro 25/2015 perustettu toimisto, Transparency Office. Katu- ja postiosoite: Pl. Europejski 6 (00-844 Warsaw - PL); sähköpostiosoite: pad@frontex.europa.eu.

Tietosuojavaltuutettuun voi ottaa yhteyttä osoitteeseen dataprotectionoffice@frontex.europa.eu.

Asetuksen (EY) N:o 1049/2001 noudattaminen edellyttää, että rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja.

Tietojen vastaanottajat ovat tiettyjä Frontexin työntekijöitä, jotka käsittelevät hakemuksen asiakirjojen julkisesta saatavuudesta. Tietoja ei siirretä kansainvälisesti. Tiedot tallennetaan viideksi vuodeksi tiedoston sulkemisesta alkaen.

Hakijoilla on oikeus tutustua tietoihinsa, oikaista niitä, rajoittaa ja vastustaa niiden käyttöä, poistaa ne sekä vaatia tietojen siirtämistä. Hakijat voivat käyttää oikeuksiaan avoimuustoimiston välityksellä ja esittää valituksen Euroopan tietosuojavaltuutetulle.

Tietojen antaminen on asetuksen (EY) N:o 1049/2001 lakisääteinen vaatimus. Hakemusta ei oteta käsiteltäväksi, jos tietoja ei anneta.

Automaattista päätöksentekoa tai profilointia ei tehdä.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information