Põhiülesanded


Ühisoperatsioonid

Amet saadab lisaabi vajavatele välispiirialadele liikmesriikide ja Schengeni riikide õiguskaitseametnikke koos laevade, lennukite ja muu piirivalvevarustusega. Lisaks piirikontrollile keskendub Frontexi tegevus mereohutuse, julgeolekukontrolli, otsingu ja pääste ning keskkonnakaitse ülesannetele.


Riskianalüüs

Frontex hindab ELi piirijulgeoleku riske, mis annab pildi välispiiridel toimuva ebaseadusliku rände ja piiriülese kuritegevuse mustritest ja suundumustest. Amet jagab oma leide ELi riikide ja Euroopa Komisjoniga ning kasutab neid oma tegevuse planeerimiseks. Kõik Frontexi tegevused juhinduvad riskianalüüsist.


Olukorraseire

Frontex jälgib pidevalt Euroopa Liidu välispiire, edastades ELi liikmesriikidele, Schengeni riikidele, Euroopa Komisjonile ja teistele ametitele uusi andmeid ja hoiatusi.


Haavatavuse hindamine

Iga aasta hindab amet iga liikmesriigi ja Schengeni riigi võimekust ja valmisolekut tulla toime oma välispiiri valvamisest lähtuvate väljakutsete, sealhulgas rändesurvega. Frontex lähetab ELi liikmesriikidesse kontaktametnikke, et säilitada ELi tasandi piirikontrollist põhjalik ülevaade.


Euroopa koostöö rannikuvalve ülesannete täitmisel

Amet toetab õiguskaitseasutuste, ELi ametite ja merepiiridel tegutseva tolli koostööd. Ameti operatsioonides kasutatavad laevad ja lennukid koguvad ja jagavad samuti olulist teavet, mis on seotud kalanduskontrolli, reostuse avastamise ja merenduseeskirjade järgmisega.


Kuritegevusteabe jagamine

Amet jagab piiridel kogutud teavet riiklike asutuste, Europoli ja muude Euroopa ametitega. See sisaldab teavet isikutest, keda kahtlustatakse kuritegevuses osalemises, näiteks rändajate ebaseaduslikult üle piiri toimetamises, inimkaubanduses ja terrorismis.


Tagasisaatmisoperatsioonid

Frontexil on üha olulisem roll selliste inimeste tagasisaatmises oma päritoluriiki, kellel ei ole õigust Euroopa Liitu jääda. Amet aitab liikmesriikidel tagasisaatmisoperatsioone koordineerida ja rahastada, kuid võib neid ka ise algatada.  Sel eesmärgil võib Frontex korraldada tellimuslende ja kommertslendudel kohti broneerida. Samuti aitab amet tagasisaadetutele vajalikke reisidokumente hankida ja pakub tagasisaatmisoperatsioonideks abistavaid eksperte.


Välissuhted

Koostöö ELi- ja Schengeni ala väliste riikidega on Frontexi mandaadi lahutamatu osa ja üks ameti strateegilisi prioriteete. Tagamaks Euroopa integreeritud piirihalduse rakendamist, arendab ja haldab Frontex partnerlussuhteid piirivalveasutustega ELi-välistes riikides, eelkõige ELi naabruses asuvates riikides ning rändajate päritolu- ja transiidiriikides. Amet lähetab kontaktametnikke ebaseaduslikust rändest mõjutatud paikadesse ka väljaspool ELi.


Kiirreageerimine

Frontexil on võimalik kiiresti lähetada piiri- ja rannikuvalvet ning vahendeid ELi liikmesriikidesse ja Schengeni riikidesse, mille välispiiril esineb hädaolukord. Liikmesriigid peavad ameti taotlusel pakkuma kuni 1500 ametnikku oma kiirreageerimisreservist.


Teadustegevus ja innovatsioon

Frontex viib piirikontrollieksperdid kokku teadus- ja tööstussektoriga, et tagada, et uus tehnoloogia vastaks piirikontrolliasutuste vajadustele.


Koolitus

Frontex töötab piirivalveasutustele välja ühiseid koolitusstandardeid, et ühtlustada piiri- ja rannikuvalveharidust ELi ja Schengeni riikides. Sellega püütakse tagada, et igal pool, kus reisijad ületavad ELi välispiiri, ootavad neid ees ühtsed piirikontrollistandardid. Samuti võimaldab see eri riikide piiri- ja rannikuvalveametnikel Frontexi operatsioonides osalemise ajal tõhusalt koos töötada.


ETIAS

Frontexil on oluline roll Euroopa reisiinfo ja -lubade süsteemi (ETIAS) loomisel. Kui see võetakse 2023. aastal kasutusele, peavad enam kui 60 riigist saabuvad viisanõudest vabastatud reisijad taotlema ETIASe reisiluba, enne kui nad alustavad sõitmist Euroopa Schengeni alale. Frontex vastutab ETIASe kesküksuse majutamise eest, mis töötab ööpäev läbi, et menetleda taotlusi tihedas koostöös liikmesriikide riiklike üksustega ning toetada nii reisijaid kui ka vedajaid.


We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information