Sissejuhatus

Frontexil – Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametil – on oluline roll selles, kuidas Euroopa kaitseb vabadusel, turvalisusel ja õiglusel rajanevat ala. Frontexi toetus välispiiridel aitab tagada vaba liikumist piirikontrollideta sisepiiridel, mida paljud meist peavad iseenesest mõistetavaks.

Selle suure vastutuse tõttu tugevdas Euroopa Liit Frontexit, andes meile Euroopa esimese vormirõivastes teenistuse ja rahalised vahendid, et saaksime luua reageerimisvahendite reservi ja panustada Euroopa lõimitud piirihaldusesse.

Frontexil on kolm strateegilist eesmärki: vähendada välispiiride haavatavust täieliku ülevaatega olukorrast piiril; tagada turvalised ja hästi toimivad ELi piirid; kavandada ja säilitada Euroopa piiri- ja rannikuvalve suutlikkus.

Tegutseme selle nimel, et olla veelgi usaldusväärsem partner ja pakkuda ELi riikidele mitmeid teenuseid. Meie üha laienevat tegevust ELi välispiiridel toetavad kõikjal Euroopas asuvad piirkondlikud bürood.

Mitme aasta pärast on Frontexi käsutuses 10 000 piiri- ja rannikuvalve ametnikku, et aidata Euroopa riike piirivalves ja rändehalduses. Tänu omaenda piirivalveametnikele ja võimalusele kasutada omaenda vahendeid saab ametist Euroopa riikide ametiasutuste usaldusväärne partner, kes üksnes uutele hädaolukordadele reageerimise asemel aitab lahendada mitmesuguseid probleeme riikide piiridel. Ametil on ka suurem roll seaduslike reisijate kasvavate voogude haldamisel ELi välispiiridel ja samuti tugevdab amet oma rolli võitluses piiriülese kuritegevusega.

Frontex jälgib, mis toimub välispiiridel, kus võidakse vajada tuge, ning kuidas tuleks olukordadele reageerida. Lähtudes iga-aastastest hinnangutest Euroopa valmisolekule lahendada probleeme välispiiridel, saab Frontex soovitada täiendavaid piirihalduse eksperte või vahendeid, mis aitavad paremini käsitleda võimalikke puudusi.

Tõhus piirikontroll ja rändehaldus nõuab koostööd. Frontex on Euroopa piiride integreeritud halduse järelevalvaja ja juhtiv jõud. Ühtsed eeskirjad ja standardid on äärmiselt olulised, et hallata välispiire, lahendada rändeprobleemidega ja aidata kaasa Euroopa julgeoleku tagamisele. Frontex rakendab koos riikide ametiasutuste, ELi institutsioonide ja teiste ametite ja organisatsioonidega integreeritud piirihalduse strateegiat Euroopa ja riikide tasandil.

Kogu oma tegevuse väljatöötamisel ja teostamisel arvestame kodanike turvalisust ja heaolu. Oleme uhked oma saavutuste üle. Samas teadvustame, et meid ootab ees palju probleeme. Nende käsitlemiseks oleme valmis tegema koostööd riikide ametiasutuste, ELi institutsioonide ja meie arvukate partneritega, et tagada Euroopas kõigi vabadus ja turvalisus.

Fabrice Leggeri
Tegevdirektor Frontex

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information