Õiguslik alus ja vastutus

Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex) asutati 14. septembri 2016. aasta määrusega (EL) 2016/1624, mis käsitleb Euroopa piiri- ja rannikuvalvet (ELT L 251, 16.9.2016, lk 1). Frontexi peakontor asub Varssavis (Poola).

Kuigi Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet asendab varasema Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuuri, on ta sama juriidiline isik ja tema lühinimetus on sama: Frontex.

Frontex on pidevas kontaktis liikmesriikide ja Euroopa Liidu institutsioonidega. Amet teeb kõik, et tema tegevus oleks läbipaistev. Sel eesmärgil osaleb ameti tegevdirektor korrapäraselt Euroopa Parlamendi ja ELi nõukogu siseministrite ja rände eest vastutavate ministrite kohtumistel ning teavitab neid. Sellega täidab Frontex oma aruandekohustust Euroopa Parlamendi ja nõukogu kui eelarvepädevate institutsioonide ees.

Frontexi tegevust kontrollib eelkõige haldusnõukogu, kuhu kuulub üks esindaja igast liikmesriigist ja kaks komisjoni esindajat (vt lisateave allpool). Nagu kõiki Euroopa Liidu asutusi, võib ka Frontexit auditeerida kontrollikoda ja uurida Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF).

Täiendavad põhidokumendid ameti õigusliku aluse ja vastutuse kohta:

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määrus (EL) 2016/1624, 14. september 2016, mis käsitleb Euroopa piiri- ja rannikuvalvet

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määrus (EL) 1052/2013, 22. oktoober 2013, millega luuakse Euroopa piiride valvamise süsteem (EUROSUR)

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määrus (EL) 656/2014, 15. mai 2014, millega kehtestatakse eeskirjad Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri koordineeritava operatiivkoostöö raames toimuva patrull- ja vaatlustegevuse jaoks välistel merepiiridel

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määrus (EL) 2016/399, 9. märts 2016, mis käsitleb isikute üle piiri liikumist reguleerivaid liidu eeskirju (Schengeni piirieeskirjad)

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Direktiiv 2008/115/EÜ, 16. detsember 2008, ühiste nõuete ja korra kohta liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisel

Inglise keeles:

Haldusnõukogu otsused

Haldusnõukogu protokollid

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information