Όραμα, αποστολή και αξίες


Το όραμά μας

Η διαφύλαξη του ευρωπαϊκού χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης


Η αποστολή μας

Από κοινού με τα κράτη μέλη, εξασφαλίζουμε ασφαλή και εύρυθμα εξωτερικά σύνορα που παρέχουν ασφάλεια.Οι αξίες μας


Επιδεικνύουμε επαγγελματισμό
Διαθέτουμε τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται ώστε να εκπληρώνουμε την αποστολή μας αποτελεσματικά και με βάση υψηλά πρότυπα δεοντολογίας, και καταβάλλουμε συνεχώς προσπάθειες για τη βελτίωση των επιδόσεών μας.

Επιδεικνύουμε σεβασμό
Αναγνωρίζουμε τα πρόσωπα, τα θεσμικά όργανα και τους ρόλους τους και επιδεικνύουμε σεβασμό αντιμετωπίζοντάς τα ως πολύτιμα και σημαντικά.

Επιδιώκουμε τη συνεργασία
Από κοινού με τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών της ΕΕ και με τη συμμετοχή άλλων ενδιαφερόμενων φορέων διαχειριζόμαστε τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και επιδιώκουμε τη συνεργασία με τρίτες χώρες.

Συνεργαζόμαστε σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού, καθώς και με εξωτερικούς ενδιαφερόμενους φορείς, για την επίτευξη κοινών σκοπών και στόχων.

Είμαστε υπόλογοι
Ασκούμε με αξιοπιστία και έγκαιρο τρόπο τις αρμοδιότητές μας στο πλαίσιο του έργου μας, εξασφαλίζοντας την ποιότητά του.

Νοιαζόμαστε
Ως υπάλληλοι του ευρωπαϊκού δημόσιου τομέα, εξυπηρετούμε τα συμφέροντα των πολιτών διότι νοιαζόμαστε για τους ανθρώπους και πιστεύουμε στις ευρωπαϊκές αξίες.
We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information