Εισαγωγή

Ο Frontex, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, αποτελεί ουσιώδες μέρος των προσπαθειών της Ευρώπης για τη διασφάλιση του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Η στήριξη που παρέχει ο Frontex στα εξωτερικά σύνορα συμβάλλει στην εξασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα, την οποία πολλοί από εμάς θεωρούμε δεδομένη.

Πρόκειται για μια μεγάλη ευθύνη, και γι’ αυτόν τον λόγο η ΕΕ ενίσχυσε τον Frontex, παρέχοντάς μας το πρώτο ένστολο σώμα της Ευρώπης και πόρους για να δημιουργήσουμε το δικό μας απόθεμα εξοπλισμού και να συμβάλουμε στην ανάπτυξη της ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων της Ευρώπης.

Ο Frontex έχει τρεις στρατηγικούς στόχους: μείωση της τρωτότητας των εξωτερικών συνόρων βάσει συνολικής επίγνωσης της κατάστασης· εγγύηση της ασφάλειας, της προστασίας και της εύρυθμης λειτουργίας των συνόρων της ΕΕ· σχεδιασμός και διατήρηση των ικανοτήτων της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής.

Εργαζόμαστε σκληρά για να γινόμαστε ολοένα πιο αξιόπιστοι και να προσφέρουμε ποικίλες υπηρεσίες στις χώρες της ΕΕ. Το επιχειρησιακό μας αποτύπωμα στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ θα υποστηρίζεται από περιφερειακά γραφεία εγκατεστημένα σε όλη την Ευρώπη.

Σε μερικά χρόνια, ο Frontex θα διαθέτει 10 000 υπαλλήλους συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής με σκοπό να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές χώρες στον έλεγχο των συνόρων και στη διαχείριση της μετανάστευσης. Διαθέτοντας τους δικούς του συνοριοφύλακες και την ικανότητα να βασίζεται στον δικό του εξοπλισμό, ο Οργανισμός θα αποτελεί αξιόπιστο εταίρο για τις εθνικές αρχές σε όλη την Ευρώπη για την αντιμετώπιση ποικίλων προκλήσεων στα σύνορά τους, αντί απλώς να ενεργεί για την αντιμετώπιση νέων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Θα διαδραματίσει επίσης σημαντικότερο ρόλο στη διαχείριση των αυξανόμενων ροών νόμιμων ταξιδιωτών στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και θα ενισχύσει τον ρόλο του στην καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος.

Ο Frontex παρακολουθεί τι συμβαίνει στα εξωτερικά σύνορα, πού μπορεί να χρειάζεται να παράσχει στήριξη και πώς πρέπει να ενεργήσει. Βάσει των ετήσιων αξιολογήσεων της ετοιμότητας της Ευρώπης για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στα σύνορά της, ο Frontex μπορεί να προτείνει πρόσθετους εμπειρογνώμονες ή εξοπλισμό διαχείρισης των συνόρων για την αντιμετώπιση πιθανών αδυναμιών.

Για τον αποτελεσματικό έλεγχο των συνόρων και τη διαχείριση της μετανάστευσης απαιτείται συνεργασία. Ο Frontex είναι ο θεματοφύλακας και η κινητήρια δύναμη πίσω από την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων της Ευρώπης (ΟΔΣ). Η εφαρμογή ενιαίων κανόνων και προτύπων είναι απαραίτητη για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών προκλήσεων και τη συμβολή στην ασφάλεια της Ευρώπης. Από κοινού με τις εθνικές αρχές, τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ, ο Frontex θα εφαρμόσει τη στρατηγική ΟΔΣ σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Όλες οι δραστηριότητές μας έχουν ξεκινήσει και διεξάγονται με γνώμονα την ασφάλεια και την ευημερία των πολιτών, και είμαστε περήφανοι για τα επιτεύγματά μας. Ταυτόχρονα, έχουμε επίγνωση του πλήθους των μελλοντικών προκλήσεων. Ως εκ τούτου, προσβλέπουμε στη συνεργασία με τις εθνικές αρχές, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τους πολυάριθμους εταίρους μας προς όφελος της ελευθερίας και της ασφάλειας όλων στην Ευρώπη.

Fabrice Leggeri
Εκτελεστικός Διευθυντής Frontex

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information