Εισαγωγή

Πριν από δύο χρόνια, με τη διεύρυνση και ενίσχυση του Frontex δημιουργήθηκε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Χάρη στην νέα εντολή του Οργανισμού και στην αύξηση των πόρων του, ο Frontex κατέστη το επιχειρησιακό σκέλος της ΕΕ στη συνεχιζόμενη ανταπόκριση στις προκλήσεις στα εξωτερικά της σύνορα.

Ο Frontex αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο στις προσπάθειες της ΕΕ να εξασφαλίσει τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, συμβάλλοντας στην διασφάλιση ενός χώρου ελεύθερης κυκλοφορίας χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα τον οποίο πολλοί από μας ήδη θεωρούμε ως δεδομένο. Από τη διεύρυνση της εντολής του Οργανισμού, έχουμε αυξήσει σημαντικά τις δραστηριότητές μας στην καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος και στην αποτροπή τρομοκρατικών επιθέσεων. Η συγκέντρωση και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ατόμων που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα παράνομα για χρήση από την Europol και τις εθνικές αρχές επιβολής του νόμου είναι μόνο ένα παράδειγμα αυτών των δραστηριοτήτων.

Γνωρίζουμε ότι η συγκέντρωση στοιχείων και πληροφοριών είναι κρίσιμης σημασίας για την διαμόρφωση μιας κατάλληλης ανταπόκρισης σε πραγματικές ή δυνητικές απειλές στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Μια συνιστώσα είναι το δίκτυο των αξιωματικών συνδέσμων μας, που αποτελούν το σημείο επαφής ανάμεσα στον Οργανισμό και τις εθνικές αρχές. Μια άλλη συνιστώσα είναι οι τεχνολογίες αιχμής του Οργανισμού όσον αφορά την ανάλυση κινδύνων. Και μια τρίτη συνιστώσα είναι οι τακτικές αξιολογήσεις των δυνατοτήτων συνοριακών ελέγχων των Κρατών Μελών. Αυτές οι αξιολογήσεις παρέχουν όχι μόνο μια καλύτερη κατανόηση των εν δυνάμει κενών, αλλά και συγκεκριμένες χειροπιαστές λύσεις υπό μορφή παροχής υποχρεωτικών συστάσεων και βοήθειας στην αντιμετώπιση των εντοπισθέντων τρωτών σημείων.

Συνεχίζουμε να δοκιμάζουμε πρωτοποριακές και καινοτόμες τεχνολογίες προκειμένου να εκσυγχρονίσουμε το σύστημα διαχείρισης των συνόρων της ΕΕ, με στόχο να επιτύχουμε την κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στην αύξηση των συνοριακών ελέγχων και των ελέγχων ασφαλείας αφενός, και αφετέρου τη διευκόλυνση της ομαλής και ταχείας διεύλευσης των συνόρων για ταξιδιώτες που προέρχονται από χώρες της ΕΕ ή επισκέπτονται την ΕΕ για επαγγελματικούς σκοπούς, τουρισμό ή σπουδές.

Ο Οργανισμός διαδραματίζει επίσης έναν πιο κομβικό ρόλο στην επιβολή της νομοθεσίας στον τομέα της μετανάστευσης. Τα Κράτη Μέλη ολοένα και περισσότερο απευθύνονται σε μας για βοήθεια σε θέματα συντονισμού της επιστροφής των άτυπων μεταναστών (μεταναστών χωρίς έγγραφα), των αιτούντων άσυλο των οποίων η αίτηση απορρίφθηκε ή των προσώπων που υπερβαίνουν την επιτρεπόμενη διάρκεια διαμονής (overstayers) στη χώρα προέλευσής τους. Ο αριθμός των επιστρέφοντων έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια φθάνοντας στις 14.000 το 2017 από μόλις 3500 το 2015. Επί του παρόντος, ο Frontex στηρίζει σχεδόν το 10% όλων των αποτελεσματικών επιστροφών από την ΕΕ.

Ταυτόχρονα, ο Frontex εξακολουθεί να έχει αντίκτυπο με ισχυρή παρουσία στη ΕΕ. Σήμερα ο Οργανισμός έχει τοποθετήσει κάπου 1500 μέλη του προσωπικού στα θαλάσσια, χερσαία και εναέρια σύνορα της ΕΕ βοηθώντας τα Κράτη Μέλη της ΕΕ σε δράσεις όπως η επιτήρηση των συνόρων, η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων και οι έλεγχοι ασφάλειας. Σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού στα εξωτερικά σύνορα, ο Frontex έχει άλλα 1500 μέλη του προσωπικού διαθέσιμα σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς και επιπρόσθετο εξοπλισμό ανάλογα με τις ανάγκες.

Αυτή η ανάπτυξη και τοποθέτηση προσωπικού έχει σαφές αποτέλεσμα. Από τις αρχές του 2017 έχουμε βοηθήσει αποκλειστικά και μόνο με τις θαλάσσιες επιχειρήσεις μας στη σύλληψη περίπου 300 υπόπτων διακινητών και πέραν των 100 λαθρεμπόρων, καθώς και στην κατάσχεση σκληρών ναρκωτικών και λαθραίων τσιγάρων. Τελευταίο αλλά όχι έσχατο, μέλη του Frontex που συμμετείχαν σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βοήθησαν στη διάσωση πέραν των 65.000 ζωών στη Μεσόγειο από την εφαρμογή της ισχύος της νέας εντολής. Τα θεμελειώδη δικαιώματα είναι ενσωματωμένα από την αρχή στις επιχειρήσεις του Frontex, διασφαλίζοντας έτσι ότι όλοι όσοι αναγκάζονται να ξεφύγουν από πολέμους ή διωγμούς έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν διεθνούς προστασίας.

Εμείς στον Frontex γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η σημαντική διεύρυνση της εντολής και των πόρων του Οργανισμού οδηγούν και σε μεγαλύτερο έλεγχο και αυξημένη λογοδοσία. Είναι ως εκ τούτου ευτυχές ότι διαθέτουμε αρκετές δικλείδες ασφαλείας στο θέμα αυτό, συμπεριλαμβανομένου του Διοικητικού μας Συμβουλίου, και του γεγονότος ότι ο Οργανισμός έχει έναν ανεξάρτητο υπεύθυνο για θέματα Θεμελειωδών Δικαιωμάτων, διασφαλίζοντας δημόσια λογοδοσία ως προς την τήρηση των υψηλών προτύπων μας. Ταυτόχρονα, ο Frontex βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τα Κράτη Μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, με τακτική παρουσία του Εκτελεστικού Διευθυντή σε συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των υπουργών των κρατών μελών της ΕΕ αρμοδίων για θέματα εσωτερικών υποθέσεων και μετανάστευσης.

Μέλημά μας στο σχεδιασμό και την εκτέλεση όλων των δραστηριοτήτων μας είναι η ασφάλεια και η ευημερία των πολιτών, και είμαστε περήφανοι για τα επιτεύγματά μας. Ταυτόχρονα, έχουμε πλήρη επίγνωση των πολλαπλών εμποδίων στη διαδρομή αυτή. Έτοιμοι να ανταποκριθούμε στις νέες προκλήσεις, προσβλέπουμε στη συνεργασία μας με τα Κράτη Μέλη, τα Θεσμικά Όργανα της ΕΕ και τους πολυάριθμους θεσμικούς εταίρους μας προς όφελος της ελευθερίας και της ασφάλειας όλων στην Ευρώπη.

Fabrice Leggeri
Εκτελεστικός Διευθυντής Frontex


We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information