Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα


Νομικό πλαίσιο

Η αρχή της διαφάνειας και τα δικαιώματα των ατόμων όσον αφορά την πρόσβαση στα έγγραφα των οργανισμών της ΕΕ προβλέπονται τόσο στο άρθρο 15 της ΣΛΕΕ όσο και στο άρθρο 42 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και εφαρμόζονται μέσω του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001).

Η σύνδεση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 με το πλαίσιο του Frontex υπογραμμίζεται εκ νέου στο άρθρο 74 του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή.

Το εσωτερικό πλαίσιο για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Frontex καθορίζεται στην απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Frontex αριθ. 25/2016 της 21ης Σεπτεμβρίου 2016.


Αιτήσεις

Αιτήσεις
Κάθε πολίτης της ΕΕ, καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατοικεί ή έχει την έδρα του στην ΕΕ έχει δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα του Frontex, υπό την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001.

Για να επιβεβαιώσετε ότι έχετε δικαίωμα να αιτηθείτε πρόσβαση στα έγγραφα, πρέπει να υποβάλετε έγγραφο ταυτότητας/πληρεξούσιο για νομικό πρόσωπο που κατοικεί ή έχει την έδρα του στην ΕΕ.

Η αίτησή σας θα πρέπει να υποβληθεί ως συνημμένο αρχείο PDF, ASICE, ADOC, BDOC ή EDOC σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και να φέρει εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή σύμφωνα με τον κανονισμό eDIAS (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014). Εάν δεν διαθέτετε αυτό το μέσο εξακρίβωσης της ταυτότητας, μπορείτε να υποβάλετε δελτίο ταυτότητας/διαβατήριο/άδεια παραμονής στην ΕΕ (φυσικά πρόσωπα) ή την καταχώριση του οργανισμού σας σε κράτος μέλος της ΕΕ και πληρεξούσιο που αποδεικνύει ότι έχετε την άδεια να ενεργείτε εξ ονόματος του οργανισμού αυτού (νομικά πρόσωπα).

Για να μπορέσει ο Frontex να εντοπίσει το ή τα έγγραφα για τα οποία υποβάλατε αίτηση, βεβαιωθείτε ότι η αίτησή σας είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβής.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν εδώ ή ταχυδρομικά:

Transparency Office
Frontex

Pl. Europejski 6

00-844 Varsovia

Polonia


Διεκπεραίωση αιτήσεων

  • Η αίτησή σας, η οποία περιλαμβάνει τα απαιτούμενα αποδεικτικά επιλεξιμότητας, θα επιβεβαιωθεί ότι ελήφθη και θα διεκπεραιωθεί εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία καταχώρισής της
  • Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η προθεσμία αυτή είναι δυνατό να παραταθεί κατά 15 εργάσιμες ημέρες
  • Ο Frontex απαντά γραπτώς
  • Σε περίπτωση που η αίτησή σας απορριφθεί πλήρως ή εν μέρει, ο Frontex θα σας ενημερώσει για τον λόγο της απόρριψης
  • Εντός 15 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της απάντησης του Frontex σχετικά με τη μερική ή πλήρη απόρριψη πρόσβασης, μπορείτε να ζητήσετε επανεξέταση της αρχικής απόφασης του Frontex, μέσω επιβεβαιωτικής αίτησης

Γνωστοποίηση προστασίας δεδομένων

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι το Γραφείο Διαφάνειας που συστάθηκε με την απόφαση αριθ. 25/2016 του διοικητικού συμβουλίου, της 21ης Σεπτεμβρίου 2016. Ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση Pl. Europejski 6 (00-844 Warsaw- PL). Ηλ.ταχ.: pad@frontex.europa.eu

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στη διεύθυνση dataprotectionoffice@frontex.europa.eu

Η συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049 /2001 απαιτεί την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Αποδέκτες των δεδομένων είναι τα ειδικευμένα μέλη του προσωπικού του Frontex, τα οποία επεξεργάζονται μια αίτηση για πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα. Δεν θα υπάρξει διαβίβαση δεδομένων σε διεθνές επίπεδο. Τα δεδομένα αποθηκεύονται για περίοδο πέντε ετών, από τη στιγμή του κλεισίματος του αρχείου.

Οι αιτούντες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, περιορισμού, αντίταξης και απαλοιφής των δεδομένων τους, καθώς και δικαίωμα να ζητήσουν τη φορητότητα των δεδομένων. Οι αιτούντες μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους μέσω του Γραφείου Διαφάνειας και μπορούν να υποβάλουν καταγγελία στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

Η παροχή των δεδομένων αποτελεί νομική υποχρέωση που υπαγορεύεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 . Η μη παροχή δεδομένων καθιστά μια αίτηση μη παραδεκτή.

Δεν πραγματοποιείται αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων ή κατάρτιση προφίλ.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information