Θεμελιώδη δικαιώματα

Ο σεβασμός και η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων βρίσκονται στο επίκεντρο όλων των δραστηριοτήτων του Frontex. Οι υπάλληλοι του Οργανισμού και των εθνικών υπηρεσιών που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις του Frontex λαμβάνουν κατάρτιση για τα θεμελιώδη δικαιώματα και για το δικαίωμα διεθνούς προστασίας πριν από τη συμμετοχή τους σε επιχείρηση, ενώ η υποχρέωση αναφοράς πιθανών παραβιάσεων των θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι ενσωματωμένη σε κάθε επιχειρησιακό σχέδιο.

Ο υπεύθυνος θεμελιωδών δικαιωμάτων, ο οποίος είναι ανεξάρτητος κατά την άσκηση των καθηκόντων του, αναφέρεται απευθείας στο διοικητικό συμβούλιο και συνεργάζεται με το συμβουλευτικό φόρουμ για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Το συμβουλευτικό φόρουμ επικουρεί τον εκτελεστικό διευθυντή και το διοικητικό συμβούλιο με ανεξάρτητες συμβουλές σε θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων. Απαρτίζεται από τρία μόνιμα μέλη, τρεις διεθνείς οργανισμούς και εννέα οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που έχουν επιλεγεί για τριετή θητεία:

Μόνιμα μέλη:

 • Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)
 • Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO)
 • Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR)

Διεθνείς οργανισμοί:

 • Συμβούλιο της Ευρώπης
 • Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ)
 • Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ)

Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που εκπροσωπούνται σήμερα είναι οι εξής:

 • AIRE Centre
 • Γραφείο της Διεθνούς Αμνηστίας στα Ευρωπαϊκά Θεσμικά Όργανα (AI- EIO)
 • Caritas Europa
 • Ένωση των Εκκλησιών για τους Μετανάστες στην Ευρώπη (CCME)
 • Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και τους Εξόριστους (ECRE)
 • Διεθνής Επιτροπή Νομικών (ICJ)
 • Υπηρεσία των Ιησουιτών για τους Πρόσφυγες (JRS)
 • Πλατφόρμα διεθνούς συνεργασίας για τους μετανάστες χωρίς έγγραφα (PICUM)
 • Γραφείο του Ερυθρού Σταυρού στην ΕΕ (RCEU)

Ερωτήματα σχετικά με τους τομείς που καλύπτονται από το Γραφείο Θεμελιωδών Δικαιωμάτων πρέπει να απευθύνονται στη διεύθυνσηFRO@frontex.europa.eu


Καταγγελίες

Σύμφωνα με τον κανονισμό για την ευρωπαϊκή συνοριοφυλακή και ακτοφυλακή, ο Οργανισμός έχει θεσπίσει μηχανισμό υποβολής καταγγελιών που παρέχει τη δυνατότητα σε όποιον πιστεύει ότι έχουν θιγεί τα δικαιώματά του από τις επιχειρήσεις του Frontex να υποβάλει καταγγελία για πιθανές παραβιάσεις των δικαιωμάτων του.

Εάν πιστεύετε ότι τα δικαιώματά σας έχουν παραβιαστεί από τις ενέργειες μέλους του προσωπικού που συμμετέχει σε δραστηριότητα του Frontex, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία.

Η καταγγελία σας θα πρέπει να είναι γραπτή, αλλά μπορεί να υποβληθεί και από άλλο πρόσωπο, π.χ. από συγγενή ή δικηγόρο, εκ μέρους σας. Η καταγγελία μπορεί να υποβληθεί σε οποιαδήποτε γλώσσα.

Για να υποβάλετε καταγγελία, ακολουθήστε αυτόν τον σύνδεσμο.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information