Retsgrundlag og ansvarlighed

Frontex, Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, blev oprettet ved forordning (EU) 2016/1624 af 14. september 2016 om den europæiske grænse- og kystvagt (EUT L 251 af 16.9.2016, s. 1). Frontex har hjemsted i Warszawa, Polen.

Selv om Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning erstatter Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser, bevarer agenturet sin juridiske personlighed og er kendt under det samme navn: Frontex.

Frontex er konstant i kontakt med medlemsstater og EU-institutionerne. Agenturet gør sit yderste for at sikre, at dets aktiviteter er gennemsigtige, og med henblik herpå deltager den administrerende direktør regelmæssigt i og bidrager til høringer i Europa-Parlamentet og møder i EU-Rådet mellem ministrene med ansvar for indre anliggender og migration. På denne måde opfylder Frontex sin forpligtelse til ansvarlighed over for Europa-Parlamentet og Rådet som budgetmyndigheder.

Frem for alt overvåges Frontex af en bestyrelse, som består af én repræsentant for hver medlemsstat og to repræsentanter for Kommissionen (se yderligere oplysninger i afsnittet nedenfor). Som alle EU-organer kan Frontex også omfattes af Revisionsrettens revision eller undersøgelser foretaget af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig, OLAF.

Yderligere vigtige dokumenter vedrørende agenturets retsgrundlag og ansvarlighed findes her:

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/1624 af 14. september 2016 om den europæiske grænse- og kystvagt

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 1052/2013 af 22. oktober 2013 om oprettelse af det europæiske grænseovervågningssystem (Eurosur)

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 656/2014 af 15. maj 2014 om regler for overvågning af de ydre søgrænser inden for rammerne af det operative samarbejde, der samordnes af Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/399  af 9. marts 2016 om en EU-kodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks)

Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2008/115/EF af 16. december 2008 om fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold

På engelsk:

Afgørelser truffet af bestyrelsen

Referater af bestyrelsesmøder

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information