Grundlæggende rettigheder

Respekten for og beskyttelsen af grundlæggende rettigheder er en ubetinget og væsentlig forudsætning for effektiv integreret grænseforvaltning. Frontex følger nøje Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, den europæiske menneskerettighedskonvention samt relevante internationale og menneskeretlige instrumenter, herunder konventionen om flygtninges retsstilling fra 1951 og protokollen hertil fra 1967.

De grundlæggende rettigheder er en integreret del af Frontex' adfærdskodekser, de fælles grundlæggende uddannelsesprogrammer for grænsevagter og mere specialiserede uddannelser, f.eks. til overvågningsmedarbejdere ved sø- eller landgrænser eller observatører ved tvangsmæssig tilbagesendelse. Disse politikker og retningslinjer giver en større forståelsen af de grundlæggende rettigheder, og sætter medarbejderne i stand til at identificere potentielle krænkelser.

Før udstationering får alle medarbejdere ved Frontex, såvel som grænsevagter og relevante myndigheder fra de medlemsstater, der deltager i Frontex' indsatser, undervisning i grundlæggende rettigheder. Undervisningen omfatter navnlig områderne adgang til international beskyttelse, overholdelse af princippet om non-refoulement og, hvis det er relevant, eftersøgnings- og redningsaktiviteter. Grundlæggende rettigheder indgår altid i operative briefinger for ansatte i det stående korps. Garantier og forpligtelser vedrørende indberetning af potentielle krænkelser af grundlæggende rettigheder er også integreret i alle operationelle planer.

I 2011 blev der oprettet en stilling som ansvarlig for grundlæggende og et rådgivende forum om grundlæggende rettigheder. Begge blev integreret i Frontex' organisationsplan efter ændringer af Frontexforordningen. Forordning (EU) 2019/1896 indeholder bestemmelser om en styrkelse af mandatet og kapaciteten for agenturet og den ansvarlige for grundlæggende rettigheder.

De vigtigste dele i Frontex' system til beskyttelse og overvågning af grundlæggende rettigheder er:

  • Strategien for grundlæggende rettigheder - den vejledende ramme, der har til formål at tilpasse agenturets aktiviteter til principper og standarder for grundlæggende rettigheder.
  • Proceduren for indberetning af alvorlige hændelser (SIR) - som er baseret på kravet om, at alle deltagere i Frontex' operationelle aktiviteter straks skal indberette eventuelle krænkelser af grundlæggende rettigheder, herunder overtrædelser af gældende EU-ret, international ret og Frontex' adfærdskodekser. De SIR-indberetninger, der vedrører grundlæggende rettigheder, håndteres af kontoret for grundlæggende rettigheder.
  • En klagemekanisme - der gør det muligt for enkeltpersoner at indgive en klage, når de direkte berøres af handlinger eller manglende handling fra ansattes side inden for rammerne af Frontex' aktiviteter, og når de mener at deres egne grundlæggende rettigheder er blevet krænket.
  • Det rådgivende forum om grundlæggende rettigheder - som giver uafhængig rådgivning til agenturet i spørgsmål, der vedrører respekten for samt beskyttelse og fremme af grundlæggende rettigheder inden for alle Frontex' aktiviteter
  • En mekanisme for tilsyn med magtanvendelse - som etablerer en ramme til overvågning af, hvordan bestemmelserne om magtanvendelse anvendes af agenturets vedtægtsomfattede personale, herunder det stående korps, og som indeholder en bestemmelse om pligt til indberetning af hændelser, der omfatter magtanvendelse.

Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder har til opgave dels at overvåge Frontex' overholdelse af sine forpligtelser vedrørende grundlæggende rettigheder i overensstemmelse med EU-retten og international ret, dels at rådgive den administrerende direktør i spørgsmål vedrørende grundlæggende rettigheder. Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder og kontoret for grundlæggende rettigheder har en uafhængig rolle inden for agenturet, hvilket er en forudsætning for at de skal kunne støtte Frontex' arbejde ud fra et menneskerettighedsperspektiv og styrke respekten for samt bestræbelserne på at beskytte og fremme grundlæggende rettigheder. For effektivt at overvåge, at agenturet overholder de grundlæggende rettigheder, kan den ansvarlige for grundlæggende rettigheder foretage undersøgelser og få adgang til alle områder af agenturets aktiviteter samt foretage regelmæssige besøg på stedet.

Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder afgiver udtalelser om Frontex' aktiviteter, både på det politiske og operationelle plan og med hensyn til agenturets samarbejde med partnere. Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder identificerer udfordringer på området for grundlæggende rettigheder og mulige krænkelser af grundlæggende rettigheder eller situationer, hvor der er risiko for krænkelser. Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder informerer og rådgiver også den administrerende direktør om eventuelle krænkelser af de grundlæggende rettigheder i forbindelse med agenturets aktiviteter. Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder udnævnes af bestyrelsen og rapporterer direkte til bestyrelsen i henhold til forordning (EU) 2019/1896. Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder er ansvarlig for behandlingen af de klager, der modtages via Frontex' klagemekanisme og de indberetninger om alvorlige hændelser, som vedrører eventuelle krænkelser af grundlæggende rettigheder inden for rammerne af Frontex' aktiviteter. Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder bistås også af observatører af grundlæggende rettigheder, som er uafhængige i udførelsen af deres arbejdsopgaver, og som løbende overvåger og vurderer, om de grundlæggende rettigheder respekteres inden for agenturets forskellige aktiviteter.

I henhold til artikel 109, stk. 4, i forordning (EU) 2019/1896 offentliggør den ansvarlige for grundlæggende rettigheder årsrapporter om de aktiviteter, der udføres af kontoret for grundlæggende rettigheder. Årsrapporten informerer om status for overholdelsen af de grundlæggende rettigheder inden for rammerne af agenturets operationelle aktiviteter og graden af overensstemmelse med strategien for grundlæggende rettigheder.

Årsrapporten for 2020 fra den ansvarlige for grundlæggende rettigheder.

Observatørerne af de grundlæggende rettigheder, som ifølge forordning (EU) 2019/1896 skal være vedtægtsomfattet personale ved Frontex, udsendes til de operationelle områder af den ansvarlige for grundlæggende rettigheder. De overvåger og vurderer, om de grundlæggende rettigheder overholdes inden for Frontex' aktiviteter, yder rådgivning og bistand i denne henseende samt bidrager til at fremme grundlæggende rettigheder som led i integreret europæisk grænseforvaltning. Observatørerne er et centralt element i Frontex' system til overvågning af grundlæggende rettigheder. De fungerer som en "forlænget arm" for den ansvarlige for grundlæggende rettigheder i marken og bistår agenturet med at overholde sine forpligtelser med hensyn til grundlæggende rettigheder.

Observatørerne observerer Frontex' aktiviteter og dokumenterer, at de følger gældende standarder for grundlæggende rettigheder. De overvåger procedurerne for grænseforvaltning og tilbagesendelse og det miljø, hvori disse gennemføres, samtidig med at de informerer om udfordringer, risici og muligheder i forbindelse med at fremme EU-ret og international ret. I den forbindelse samarbejder observatørerne med Frontex om at koordinere personalet og rapporterer om potentielle betænkeligheder til den ansvarlige for grundlæggende rettigheder.

Den ansvarlige for grundlæggende rettigheder kan udnævne observatørerne af grundlæggende rettigheder til observatører ved tvangsmæssig tilbagesendelse, hvilket indebærer, at de skal observere og rapportere om tilbagesendelsesoperationer, der koordineres eller støttes af Frontex. Denne gruppe af observatører blev oprettet som en subsidiær mekanisme til de nationale overvågningsmekanismer.


We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information