Grundlæggende rettigheder

Respekten for og beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder udgør kernen i alle Frontex' aktiviteter. Agenturets medarbejdere og nationale embedsmænd, der deltager i Frontex’ operationer, modtager undervisning i grundlæggende rettigheder og adgang til international beskyttelse inden indsættelsen, mens forpligtelsen til at indberette potentielle tilsidesættelser af de grundlæggende rettigheder er integreret i alle operative planer.

En ansvarlig for grundlæggende rettigheder, der er uafhængig ved udøvelsen af sine opgaver, rapporterer direkte til bestyrelsen og samarbejder med det rådgivende forum om grundlæggende rettigheder. Det rådgivende forum bistår den administrerende direktør og bestyrelsen med uafhængig rådgivning i spørgsmål vedrørende grundlæggende rettigheder. Det består af tre permanente medlemmer, tre internationale organisationer og ni civilsamfundsorganisationer, der vælges for en treårig periode:

Permanente medlemmer:

 • Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA)
 • Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)
 • De Forenede Nationers Højkommissariat for Flygtninge (UNHCR)

Internationale organisationer:

 • Europarådet
 • Den Internationale Organisation for Migration (IOM)
 • Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE)

Civilsamfundsorganisationer, der er repræsenteret på nuværende tidspunkt:

 • AIRE Centre
 • Amnesty Internationals EU-kontor (AI EIO)
 • Caritas Europa
 • Churches’ Commission for Migrants in Europe (CCME)
 • Det Europæiske Råd for Flygtninge og Personer i Eksil (ECRE)
 • Den Internationale Juristkommission (ICJ)
 • Jesuit Refugee Service (JRS)
 • Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM)
 • Røde Kors’ EU-kontor (RCEU)

Forespørgsler vedrørende de områder, der henhører under den ansvarlige for grundlæggende rettigheder, skal rettes til FRO@frontex.europa.eu


Klager

I overensstemmelse med forordningen om den europæiske grænse- og kystvagt har agenturet oprettet en klagemekanisme for at gøre det muligt for alle, der mener, at deres rettigheder er blevet berørt af agenturets operationer, at indberette eventuelle krænkelser af deres rettigheder.

Hvis du mener, at dine rettigheder er blevet krænket som følge af tiltag gennemført af personale, som deltager i en af Frontex' aktiviteter, kan du indgive en klage.

Klagen skal være skriftlig, men en anden person, f.eks. en slægtning eller en advokat, kan også indgive klagen på dine vegne. Klagen kan være på et hvilket som helst sprog.

For at indgive en klage kan du følge dette link.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information