Aktindsigt i dokumenter


Retsgrundlag

Princippet om gennemsigtighed og personers ret til aktindsigt i dokumenter fra EU-organer er fastsat i både artikel 15 i TEUF og artikel 42 i EU's charter om grundlæggende rettigheder og gennemført ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (forordning (EF) nr. 1049/2001).

Forbindelsen mellem forordning (EF) nr. 1049/2001 og Frontex' rammer understreges igen i artikel 74 i forordningen om den europæiske grænse- og kystvagt.

Den interne ramme for aktindsigt i dokumenter, som Frontex er i besiddelse af, er fastsat ved Frontex’ bestyrelses beslutning nr. 25/2016 af 21. september 2016.


Anmodninger

Enhver EU-borger og enhver fysisk eller juridisk person, der har bopæl eller hjemsted i EU, har ret til aktindsigt i dokumenter, som Frontex er i besiddelse af, med forbehold af de betingelser, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1049/2001.

Til bekræftelse af, at du har ret til at anmode om aktindsigt i dokumenter, skal du fremlægge et identifikationsskema/dokumentation for din egenskab af fuldmægtig for en juridisk person, der har bopæl eller hjemsted i EU.

Anmodningen fremsendes som vedhæftet e-mailfil i formatet PDF, ASICE, ADOC, BDOC eller EDOC, underskrevet elektronisk med en kvalificeret elektronisk signatur i overensstemmelse med eDIAS-forordningen (forordning (EU) nr. 910/2014). Hvis et sådant identifikationsmiddel ikke er tilgængeligt, fremsendes identitetskort/pas/opholdstilladelse til EU (fysiske personer) eller din enheds registrering i en EU-medlemsstat og en fuldmagt, der giver dig bemyndigelse til at handle på vegne af denne enhed (juridiske personer).

For at gøre det muligt for Frontex at identificere de(t) dokument(er), der er anmodet om, bedes du sørge for, at anmodningen er så præcis som mulig.

Ansøgninger skal indsendes her eller pr. Post:

Transparency Office
Frontex
Pl. Europejski 6
00-844 Warszawa
Polen


Behandling

  • Din anmodning, der indeholder den nødvendige dokumentation for, at betingelserne er opfyldt, vil blive bekræftet og behandlet senest 15 arbejdsdage efter registreringen af din anmodning
  • I undtagelsestilfælde kan denne frist forlænges med 15 arbejdsdage
  • Frontex svarer skriftligt
  • I tilfælde af et fuldstændigt eller delvist afslag på din anmodning begrundes dette af Frontex
  • Inden 15 arbejdsdage fra modtagelsen af Frontex' svar med afslag på fuldstændig eller delvis aktindsigt kan du anmode om en fornyet behandling af Frontex' oprindelige beslutning på grundlag af en genfremsat anmodning

Meddelelse vedrørende databeskyttelse

Den dataansvarlige er kontoret med ansvar for gennemsigtighed, som er oprettet ved bestyrelsens beslutning nr. 25/2016 af 21. september 2016. Fysisk adresse og postadresse: Pl. Europejski 6 (00-844 Warszawa – Polen); e-mail: pad@frontex.europa.eu.

Den databeskyttelsesansvarlige kan kontaktes på dataprotectionoffice@frontex.europa.eu.

For at overholde forordning (EF) nr. 1049/2001 skal den dataansvarlige behandle personoplysninger.

Modtagerne af oplysningerne er specifikke Frontex-medarbejdere, der behandler en anmodning om aktindsigt i dokumenter. Der vil ikke ske international videregivelse af oplysninger. Oplysningerne vil blive lagret i fem år fra tidspunktet for afslutningen af sagen.

Personer, der har fremsat en anmodning, har ret til at få indsigt i, berigtige, begrænse, gøre indsigelse mod og slette deres personoplysninger samt til dataportabilitet. De kan udøve deres rettigheder gennem kontoret med ansvar for gennemsigtighed og kan indgive en klage til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

Tilvejebringelsen af oplysningerne er et lovkrav i forordning (EF) nr. 1049/2001. Manglende oplysninger vil medføre, at en anmodning ikke kan behandles.

Der gennemføres ingen automatiseret beslutningsproces eller profilering.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information