Přístup veřejnosti k dokumentům


Právní rámec

Zásada transparentnosti a práva jednotlivců na přístup k dokumentům orgánů EU jsou stanoveny jak v článku 15 Smlouvy o fungování Evropské unie, tak v článku 42 Listiny základních práv EU a jsou prováděny prostřednictvím nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (nařízení (ES) č. 1049/2001).

Provázanost nařízení (ES) č. 1049/2001 s rámcem agentury Frontex je opětovně zdůrazněna v článku 74 nařízení o Evropské pohraniční a pobřežní stráži.

Vnitřní rámec pro přístup veřejnosti k dokumentům v držení agentury Frontex je stanoven v rozhodnutí správní rady agentury Frontex č. 25/2016 ze dne 21. září 2016.


Žádosti

Všichni občané EU, jakož i všechny fyzické a právnické osoby, které mají bydliště nebo sídlo v EU, mají právo na přístup k dokumentům v držení agentury Frontex za podmínek stanovených v nařízení (ES) č. 1049/2001.

Své právo na přístup k dokumentům musíte potvrdit ve formuláři pro identifikaci/doložení toho, že zastupujete právnickou osobu, která má bydliště nebo sídlo v EU.

Svou žádost podejte prosím jako přílohu e-mailu ve formátu PDF, ASICE, ADOC, BDOC nebo EDOC, která bude elektronicky podepsána kvalifikovaným elektronickým podpisem v souladu s nařízením eDIAS (nařízení (EU) č. 910/2014). Pokud tento způsob identifikace nemáte k dispozici, předložte prosím občanský průkaz / cestovní pas / povolení k pobytu v EU (fyzické osoby) nebo registraci vašeho subjektu v členském státě EU a plnou moc, která vás opravňuje jednat jménem daného subjektu (právnické osoby).

Aby mohla agentura Frontex identifikovat dokumenty, o které jste požádali, musí být vaše žádost co nejpřesnější.

Žádosti se podávají zde nebo poštou:

Transparency Office
Frontex
Pl. Europejski 6
00-844 Warsaw
Polsko


Zpracování

  • Vaše žádost obsahující požadovaný doklad o způsobilosti bude potvrzena a zpracována do patnácti pracovních dnů počínaje registrací vaší žádosti.
  • Ve výjimečných případech lze tuto lhůtu prodloužit o patnáct pracovních dnů.
  • Agentura Frontex odpovídá písemně.
  • V případě plného nebo částečného zamítnutí vaší žádosti poskytne agentura Frontex odůvodnění.
  • Do patnácti pracovních dnů od obdržení odpovědi agentury Frontex, kterou byl zamítnut úplný nebo částečný přístup, můžete požádat o přezkoumání jejího původního rozhodnutí prostřednictvím potvrzující žádosti.

Oznámení o ochraně údajů

Správce údajů je oddělení pro transparentnost, které bylo zřízeno rozhodnutím správní rady č. 25/2016 ze dne 21. září 2016. Poštovní a elektronická adresa: Pl. Europejski 6 (00-844 Warsaw- PL); e-mail: pad@frontex.europa.eu.

Pověřence pro ochranu osobních údajů lze kontaktovat na adrese dataprotectionoffice@frontex.europa.eu.

V zájmu souladu s nařízením (ES) č. 1049/2001 je nezbytné, aby byly osobní údaje zpracovávány správcem údajů.

Příjemci údajů jsou určení zaměstnanci agentury Frontex, jejichž úkolem je zpracování žádosti o veřejný přístup k dokumentům. Nebude docházet k žádnému mezinárodnímu předávání údajů. Údaje budou uloženy po dobu pěti let od okamžiku vyřízení žádosti.

Žadatelé mají právo na přístup k údajům, jejich opravu, omezení a výmaz, jakož i právo vznést v souvislosti s nimi námitku a mohou taktéž uplatnit právo na přenositelnost údajů. Žadatelé mohou svá práva uplatňovat prostřednictvím oddělení pro transparentnost a mohou podat stížnost evropskému inspektorovi ochrany údajů.

Poskytnutí údajů je zákonný požadavek uvedený v nařízení (ES) č. 1049/2001. Nebude-li povinnost poskytnout údaje splněna, bude žádost považována za nepřípustnou.

Neuplatňuje se automatizované rozhodování ani profilování.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information