Právní základ a odpovědnost

Frontex, Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž, byl zřízen nařízením (EU) 2016/1624 ze dne 14. září 2016 o Evropské pohraniční a pobřežní stráži (Úř. věst. L 251, 16.9.2016, s. 1). Sídlem agentury Frontex je Varšava v Polsku.

Přestože Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž nahrazuje Evropskou agenturu pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie, má stejnou právní subjektivitu a stejný krátký název: Frontex.

Frontex je v neustálém kontaktu s členskými státy a orgány EU. S ohledem na to, že agentura vynakládá maximální úsilí, aby byla ve svých činnostech transparentní, se výkonný ředitel pravidelně účastní slyšení Evropského parlamentu a zasedání Rady ministrů odpovědných za vnitřní věci a migraci, kde informuje o činnosti agentury. Frontex tak plní svou odpovědnost vůči Evropskému parlamentu a Radě jako rozpočtovým orgánům.

Frontex je však především pod dohledem správní rady, která se skládá z jednoho zástupce každého členského státu a dvou zástupců Komise (více informací viz oddíl níže). Agentura Frontex může být stejně jako každý jiný subjekt EU podrobena auditům ze strany Evropského účetního dvora nebo vyšetřováním Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF).

Další klíčové dokumenty týkající se právního základu a odpovědnosti agentury jsou k dispozici zde:

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/1624 ze dne 14. září 2016 o Evropské pohraniční a pobřežní stráži

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 1052/2013 ze dne 22. října 2013, kterým se zřizuje Evropský systém ostrahy hranic (EUROSUR)

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 656/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se stanoví pravidla pro ostrahu vnějších námořních hranic v kontextu operativní spolupráce koordinované Evropskou agenturou pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/399 ze dne 9. března 2016, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex)

Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008 o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí

V angličtině:

Rozhodnutí správní rady

Zápisy ze zasedání správní rady

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information