Základní práva

Dodržování základních práv a jejich ochrana jsou bezpodmínečnou a zásadní složkou účinné integrované správy hranic. Agentura Frontex se důsledně řídí Listinou základních práv Evropské unie, Evropskou úmluvou o lidských právech a příslušnými nástroji mezinárodního práva a práva v oblasti lidských práv, včetně Úmluvy o právním postavení uprchlíků z roku 1951 a protokolu k ní z roku 1967.

Základní práva jsou včleněna do kodexu chování agentury Frontex, společných hlavních osnov pro příslušníky pohraniční stráže a do specializované odborné přípravy, např. pro příslušníky provádějící ostrahu pozemních nebo námořních hranic nebo pro osoby pověřené sledováním základních práv. Tyto politiky a pokyny vedou k lepšímu porozumění základním právům a umožňují příslušníkům určovat případy možného porušení těchto práv.

Před vysláním obdrží všichni zaměstnanci agentury Frontex, jakož i příslušníci pohraniční stráže a členové jiných příslušných orgánů z členských států účastnící se operací agentury Frontex odbornou přípravu zaměřenou na základní práva. Ta se týká zejména přístupu k mezinárodní ochraně, dodržování zásady nenavracení a případně pátrání a záchrany. Základní práva jsou vždy začleňována do operativních brífinků pro příslušníky stálého útvaru a zároveň jsou do všech operačních plánů začleněny záruky a povinnosti týkající se podávání zpráv o případných porušeních základních práv.

V návaznosti na provedení změn nařízení o agentuře Frontex byly v roce 2011 vytvořeny a začleněny do struktury agentury Frontex pozice úředníka pro otázky základních práv a poradní fórum pro otázky základních práv. Nařízením (EU) 2019/1896 se rozšířil mandát a schopnosti agentury a úředníka pro otázky základních práv.

Toto jsou hlavní složky systému ochrany a sledování základních práv agentury Frontex:

  • strategie pro základní práva - směrodatný rámec, který slouží k tomu, aby činnosti agentury byly v souladu s normami a zásadami v oblasti základních práv,
  • postup podávání zpráv o závažných incidentech (SIR) - ukládá každému účastníkovi operativních činností agentury Frontex povinnost okamžitě oznámit jakoukoliv situaci, kdy mohlo dojít k porušení základních práv, včetně porušení acquis EU nebo mezinárodního práva a kodexu chování agentury Frontex. Zprávy o závažných incidentech týkající se základních práv vyřizuje úřad pro otázky základních práv,
  • mechanismus pro podávání a vyřizování stížností - umožňuje podávání individuálních stížností osobám, které jsou přímo dotčeny kroky nebo nečinností zaměstnanců podílejících se na činnostech agentury Frontex a které se domnívají, že byla porušena jejich základní práva,
  • poradní fórum pro otázky základních práv - poskytující agentuře nezávislé poradenství ohledně dodržování, ochrany a prosazování základních práv v rámci všech činností agentury Frontex,
  • mechanismus dohledu ohledně použití síly - zajišťuje rámec pro sledování provádění ustanovení o použití síly ze strany statutárních zaměstnanců agentury, včetně stálého útvaru, a stanoví povinnost podávat zprávy o incidentech týkajících se použití síly.

Úředník pro otázky základních práv (FRO) je pověřen úkolem sledovat provádění povinností agentury Frontex v oblasti základních práv v souladu s právem EU a mezinárodním právem a rovněž poskytovat poradenství výkonnému řediteli v otázkách týkajících se základních práv. Úředník pro otázky základních práv a zaměstnanci úřadu pro otázky základních práv mají v rámci agentury nezávislé postavení, aby mohli vykonávat svou práci zaměřující se na lidská práva a posilovat dodržování, ochranu a prosazování základních práv. V zájmu účinného sledování, zda agentura dodržuje základní práva, může úředník provádět šetření veškerých jejích činností a provádí pravidelné návštěvy na místě.

Úředník pro otázky základních práv vydává stanoviska týkající se jakékoliv činnosti agentury Frontex na politické i operativní úrovni a v souvislosti se spoluprací agentury s partnery, ve kterých určuje výzvy v oblasti základních práv, možná porušení základních práv nebo rizika vyplývající z těchto porušení. Úředník pro otázky základních práv rovněž informuje a radí výkonnému řediteli o možných porušeních základních práv v rámci kterékoli činnosti agentury. Úředník je jmenován správní radou a je jí přímo podřízen, jak stanoví nařízení (EU) 2019/1896. Úředník pro otázky základních práv je zodpovědný za vyřizování stížností obdržených prostřednictvím mechanismu pro podávání a vyřizování stížností a zpráv o závažných incidentech týkajících se možného porušení základních práv v rámci činností agentury Frontex. Úředníkovi pro otázky základních práv rovněž pomáhají osoby pověřené sledováním základních práv, které jsou nezávislé při plnění svých úkolů a soustavně sledují a posuzují soulad činností agentury se základními právy.

Úředník pro otázky základních práv zveřejňuje výroční zprávy o činnostech prováděných úřadem pro otázky základních práv podle čl. 109 odst. 4 nařízení (EU) 2019/1896. Výroční zpráva informuje o stavu provádění základních práv v rámci operativních činností agentury v souladu se strategií pro základní práva.

Výroční zpráva úředníka pro otázky základních práv za rok 2020.

Osoby pověřené sledováním základních práv, které jsou podle nařízení (EU) 2019/1896 statutárními zaměstnanci agentury Frontex, jsou vysílány do operačních oblastí jménem úředníka pro otázky základních práv. Sledují a posuzují dodržování základních práv při činnostech agentury Frontex, poskytují v tomto ohledu poradenství a pomoc a přispívají k podpoře základních práv v rámci evropské integrované správy hranic. Tyto osoby jsou díky své práci výrazným prvkem systému sledování základních práv agentury Frontex. Jako „prodloužená ruka“ úředníka pro otázky základních práv v terénu podporují agenturu, aby dostála svým závazkům v oblasti základních práv.

Osoby pověřené sledováním základních práv sledují činnosti prováděné agenturou Frontex a dokumentují jejich soulad s příslušnými normami v oblasti základních práv. Sledují postupy týkající se správy hranic a navracení a prostředí, v němž se tyto postupy provádějí, a současně upozorňují na problémy, rizika a příležitosti pro prosazování práva EU a mezinárodního práva. V této souvislosti osoby pověřené sledováním základních práv spolupracují s agenturou Frontex na koordinaci příslušníků a podávání zpráv o možných problematických oblastech úředníkovi pro otázky základních práv.

Osoby pověřené sledováním základních práv mohou být jmenovány úředníkem pro otázky základních práv do rezervy osob pověřených sledováním nuceného navracení, které pozorují návratové operace koordinované a podporované agenturou Frontex a podávají o nich zprávu. Rezerva osob pověřených sledováním nuceného navracení byla zřízena jako doplňkový mechanismus k mechanismům sledování jednotlivých členských států.


We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information