Hlavní úkoly


Nasazování v terénu

Agentura poskytuje příslušníky donucovacích orgánů z členských států a zemí přidružených k Schengenu společně s plavidly, letadly a vybavením k ostraze hranic oblastem vnějších hranic, které potřebují dodatečnou pomoc. Vedle ochrany hranic zahrnují operace agentury Frontex úkoly související s bezpečností námořní plavby, bezpečnostními kontrolami, pátrací a záchrannou činností a ochranou životního prostředí.


Analýza rizik

Agentura Frontex posuzuje rizika ohrožení bezpečnosti hranic EU. Vypracovává obraz modelů a trendů v oblasti nelegální migrace a přeshraniční trestné činnosti na vnějších hranicích. Agentura sdílí svá zjištění se zeměmi EU a Evropskou komisí a využívá je při plánování svých budoucích aktivit. Všechny činnosti agentury Frontex se řídí analýzou rizik.


Sledování situace

Agentura Frontex neustále sleduje vnější hranice Evropské unie a poskytuje aktuální informace a varování členským státům EU a zemím přidruženým k Schengenu, Evropské komisi a dalším agenturám.


Hodnocení zranitelnosti

Agentura provádí každoroční hodnocení kapacity a připravenosti každého členského státu a země přidružené k Schengenu čelit výzvám na svých vnějších hranicích, včetně migračního tlaku. Agentura Frontex nasazuje styčné důstojníky v členských státech EU, aby si zachovala komplexní obraz o ochraně hranic na úrovni EU.


Evropská spolupráce při výkonu funkcí pobřežní stráže

Agentura podporuje spolupráci donucovacích orgánů, agentur EU a celníků na námořních hranicích. Plavidla a letadla vysílaná do jejích operací též shromažďují a sdílejí informace týkající se kontroly rybolovu, odhalování znečištění a dodržování námořních předpisů.


Sdílení zpravodajských informací o trestné činnosti

Agentura sdílí zpravodajské informace získané na hranicích s příslušnými vnitrostátními orgány, Europolem a dalšími evropskými agenturami. To zahrnuje informace o osobách podezřelých z účasti na trestné činnosti, jako je pašování migrantů, obchodování s lidmi a terorismus.


Návratové operace

Agentura Frontex hraje stále důležitější roli při návratu lidí, kteří nemají právo zůstat v Evropské unii, do jejich domovských zemí. Agentura pomáhá členským státům při koordinaci a financování návratových operací, ale může je také zahájit z vlastní iniciativy. Za tímto účelem si může agentura Frontex pronajmout lety a rezervovat místa v komerčních letech. Agentura také pomáhá při získávání potřebných cestovních dokladů pro navrácené osoby a poskytuje odborníky, kteří pomáhají při návratu.


Vnější vztahy

Spolupráce se zeměmi mimo EU a schengenský prostor je nedílnou součástí mandátu agentury a jednou z jejích strategických priorit. Za účelem zajištění provádění evropské integrované správy hranic agentura Frontex rozvíjí a udržuje síť partnerství s pohraničními orgány v zemích mimo EU, a to zejména se státy sousedícími s EU a se zeměmi původu a tranzitu migrantů. Agentura také nasazuje styčné důstojníky v zemích mimo EU postižených nelegální migrací.


Rychlé nasazení

Agentura Frontex je schopna rychle poskytnout pohraniční a pobřežní stráž a vybavení členským státům EU a zemím přidruženým k Schengenu, které čelí mimořádné situaci na svých vnějších hranicích. Členské státy musí na žádost agentury poskytnout až 1 500 příslušníků rezervního týmu pro rychlé nasazení.


Výzkum a inovace

Agentura Frontex spojuje odborníky na ochranu hranic s výzkumem a průmyslem, aby bylo zajištěno, že nové technologie splní potřeby orgánů hraniční kontroly.


Odborná příprava

Agentura Frontex vypracovává společné standardy odborné přípravy pro pohraniční orgány, harmonizuje vzdělávání pohraniční a pobřežní stráže v EU a v zemích přidružených k Schengenu. Cílem je zajistit, aby se cestující setkávali s jednotnými standardy pro hraniční kontrolu bez ohledu na to, kde překročují vnější hranice EU. Také umožňuje, aby pohraniční a pobřežní stráže z různých zemí účinně spolupracovali při nasazení v operacích agentury Frontex.


ETIAS

Agentura Frontex hraje klíčovou úlohu při zřizování nového Evropského systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS). Jakmile bude v roce 2023 zahájen jeho provoz, budou cestující z více než 60 zemí osvobození od vízové povinnosti muset před zahájením cesty do evropského schengenského prostoru požádat o cestovní povolení ETIAS. Agentura Frontex odpovídá za hostování ústřední jednotky ETIAS, která bude fungovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, za účelem zpracovávání žádostí v úzké spolupráci s národními jednotkami členských států a podpory cestujících i dopravců. 


We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information