Правно основание и отчетност

Frontex — Европейската агенция за гранична и брегова охрана — е създадена с Регламент (ЕС) 2016/1624 от 14 септември 2016 г. за европейската гранична и брегова охрана (ОВ L 251, 16.9.2016 г., стр. 1). Седалището на Frontex е във Варшава, Полша.

Макар Европейската агенция за гранична и брегова охрана да заменя Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите — членки на Европейския съюз, тя запазва нейната юридическа правосубектност и запазва същото име: Frontex.

Frontex поддържа постоянен контакт с държавите членки и институциите на ЕС. Агенцията полага всички усилия да изпълнява дейностите си по прозрачен начин, като за тази цел изпълнителният директор участва редовно в изслушванията в Европейския парламент и в заседанията в рамките на Съвета на ЕС на министрите, отговарящи за вътрешните работи и миграцията, на които предоставя информация. По този начин Frontex изпълнява задължението си да се отчита пред Европейския парламент и Съвета като бюджетни органи.

На първо място, надзор върху работата на Frontex се упражнява от управителен съвет с участието на един представител на всяка държава членка и двама представители на Комисията (вж. следващия раздел за повече информация). Както всички останали органи на ЕС, Frontex може да бъде одитирана от Сметната палата, както и да бъде разследвана от Европейската служба за борба с измамите OLAF.

Някои ключови документи относно правното основание и отчетността на Агенцията можете да намерите тук:

Регламент (ЕС) 2016/1624 ha Европейския Парламент и на Cъвета от 14 септември 2016 година за европейската гранична и брегова охрана

Регламент (ЕС) 1052/2013 ha Европейския Парламент и на Cъвета от 22 октомври 2013 година за създаване на Европейската система за наблюдение на границите (Eurosur)

Регламент (ЕС) 656/2014 ha Европейския Парламент и на Cъвета от 15 май 2014 година за установяване на правила за наблюдението на външните морски граници в контекста на оперативното сътрудничество, координирано от Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите — членки на Европейския съюз

Регламент (ЕС) 2016/399 ha Европейския Парламент и на Cъвета от 9 март 2016 година относно Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници)

Директива 2008/115/ЕО ha Европейския Парламент и на Cъвета от 16 декември 2008 година относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите-членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни

На английски език:

Решения на управителния съвет

Протоколи от заседанията на управителния съвет


We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information