Интродукция

Frontex, Европейската агенция за гранична и брегова охрана, е съществена част от усилията на Европа за опазване на пространство на свобода, сигурност и правосъдие. Подкрепата на Frontex по външните граници помага да се гарантира свободното движение без проверки на вътрешните граници, които много от нас приемат за даденост.

Това е голяма отговорност и поради тази причина ЕС укрепи Frontex, като ни предостави първите за Европа единни услуги и средства, с които да изградим свое собствено техническо оборудване и да допринесем за развитието на интегрирано управление на границите в Европа.

Frontex има три стратегически цели: намаляване на уязвимостта на външните граници въз основа на осведоменост за цялостната ситуация; гарантиране на безопасни, сигурни и добре функциониращи граници на ЕС и планиране и поддържане на капацитета на европейската гранична и брегова охрана.

Ние работим усилено, за да се превърнем в един по-надежден партньор и да осигурим разнообразие от услуги за държавите от ЕС. Нашето нарастващо оперативно въздействие по външните граници на ЕС ще бъде подкрепено от регионални служби, разположени в цяла Европа.

След няколко години Frontex ще разчита на 10 000 служители на граничната и бреговата охрана, които да помагат на европейските държави в областта на граничния контрол и управлението на миграцията. Посредством своите гранични служители и капацитета на собственото си оборудване, Агенцията ще бъде надежден партньор на националните органи в цяла Европа за справяне с редица предизвикателства по техните граници, а не просто за реагиране на нови извънредни ситуации. Тя също така ще играе по-голяма роля в управлението на нарастващите потоци от законно пътуващи лица през външните граници на ЕС и ще засили ролята си в борбата с трансграничната престъпност.

Frontex следи какво се случва на външните граници, където може да е необходима подкрепа и реакция. Въз основа на годишните оценки на готовността на Европа за справяне с предизвикателствата по нейните граници, Frontex може да предложи допълнителни експерти или оборудване за управление на границите, с оглед на справянето с потенциалните слабости.

За постигането на ефективен граничен контрол и управление на миграцията е необходимо сътрудничество. Frontex е пазителят и движещата сила за интегрираното управление на границите (ИУГ) на Европа. Наличието на единни правила и стандарти е от съществено значение за управлението на външните граници, справянето с предизвикателствата, свързани с миграцията, и осигуряването на принос за сигурността на Европа. Заедно с националните органи, институциите на ЕС и други агенции и организации Frontex ще изпълнява стратегията за ИУГ на европейско и национално равнище.

Всички наши дейности са налице и се провеждат с оглед на безопасността и благосъстоянието на гражданите и ние се гордеем с постиженията си. Същевременно сме наясно с множеството предстоящи предизвикателства. За да се справим с тях, очакваме да работим заедно с националните органи, институциите на ЕС и нашите многобройни партньори в името на свободата и сигурността на всички в Европа.

Fabrice Leggeri
Изпълнителен директор
We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information