Публичен достъп до документи


Правна рамка

Принципът на прозрачност и правата на физическите лица на достъп до документи на органите на ЕС са уредени както в член 15 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), така и в член 42 от Хартата на основните права на ЕС, и се упражняват по реда на Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (Регламент (ЕО) № 1049/2001).

Връзката между Регламент (ЕО) № 1049/2001 и рамката на Frontex отново е подчертана в член 74 от Регламента за европейската гранична и брегова охрана.

Вътрешната рамка за публичен достъп до документи, съхранявани от Frontex, е определена с решение на управителния съвет на Frontex № 25/2016 от 21 септември 2016 г.


Заявления за достъп

Всеки гражданин на ЕС, както и всяко физическо или юридическо лице, което пребивава или е със седалище в ЕС, има право на достъп до документи, съхранявани от Frontex, при условията, определени в Регламент (ЕО) № 1049/2001.

За да потвърдите, че имате право да подадете заявление за достъп до документите, трябва да предоставите форма на идентификация/доказателство за упълномощаване от юридическо лице, което пребивава или е със седалище в ЕС.

Изпратете искането си като прикачен файл по електронна поща във формат PDF, ASICE, ADOC, BDOC или EDOC, подписан по електронен път чрез квалифициран електронен подпис в съответствие с Регламента за електронната идентификация (eDIAS, Регламент (ЕС) № 910/2014). Ако не разполагате с такова средство за идентификация, представете лична карта/паспорт/разрешение за пребиваване в ЕС (за физически лица) или изпратете регистрацията на юридическото лице в държава — членка на ЕС, и пълномощно, което Ви дава право да действате от името на това юридическо лице (за юридически лица).

За да може Frontex да идентифицира документите, за които подавате заявление, уверете се, че заявлението Ви е възможно най-точно.

Заявленията се подават тук или по пощата:

Transparency Office
Frontex
Pl. Europejski 6
00-844 Warsaw
Полша


Разглеждане

  • Ще получите потвърждение за получаването на Вашето заявление, съдържащо изискваните доказателства за допустимост, и то ще бъде разгледано в срок от 15 работни дни, считано от датата на неговото регистриране.
  • В изключителни случаи този срок може да бъде удължен с 15 работни дни.
  • Frontex отговаря в писмена форма.
  • В случай на пълно или частично отхвърляне на заявлението Ви Frontex ще Ви предостави обосновка.
  • В срок от 15 работни дни след получаване на отговора на Frontex за отказ на пълен или частичен достъп можете да кандидатствате за преразглеждане на първоначалното решение на Frontex чрез потвърдително заявление.

Съобщение относно защитата на личните данни

Администратор на личните данни е Службата да прозрачност, създадена с решение на управителния съвет № 25/2016 от 21 септември 2016 г. Физически и пощенски адрес: Pl. Europejski 6 (00-844 Warsaw- PL); електронен адрес: pad@frontex.europa.eu.

Можете да се свържете с длъжностното лице за защита на данните на електронен адрес: dataprotectionoffice@frontex.europa.eu.

В съответствие с Регламент (ЕО) № 1049/2001 администраторът на данни извършва обработване на лични данни.

Получатели на данните са компетентните членове на персонала на Frontex, които разглеждат заявления за публичен достъп до документи. Не се извършва международно предаване на данни. Данните ще се съхраняват за срок от пет години, който започва да тече от момента на приключване на преписката.

Заявителите имат право да искат достъп до данните, тяхното коригиране, ограничаване на обработването им, да възразяват срещу обработването или да искат изтриване на техните данни, а също така да искат преносимост на данните. Заявителите могат да упражняват правата си чрез Службата за прозрачност и могат да подават жалби пред Европейския надзорен орган по защита на данните.

Съгласно Регламент (ЕО) № 1049/2001 предоставянето на данните е законово изискване. Непредоставянето на данни е основание заявлението да бъде третирано като недопустимо.

Не се извършва автоматизиран процес на вземане на решения или профилиране.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information