Основни права

Зачитането и защитата на основните права е в основата на всички дейности на Frontex. Персоналът на Агенцията и националните служители, участващи в операциите на Frontex, преминават обучение относно основните права и достъпа до международна закрила, преди да започнат работа, а задължението за докладване на потенциални нарушения на основните права е интегрирано във всички оперативни планове.

Служител по въпросите на основните права, който е независим при изпълнението на своите задължения, се отчита пряко пред управителния съвет и си сътрудничи с консултативния форум по основните права. Консултативният форум подпомага работата на изпълнителния директор и управителния съвет, като им предоставя независими съвети по въпросите на основните права. Той е съставен от трима постоянни членове, три международни организации и девет организации на гражданското общество, избрани с тригодишен мандат:

постоянни членове:

 • Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA)
 • Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO)
 • Служба на върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН)

международни организации:

 • Съвет на Европа (СЕ)
 • Международна организация по миграция (МОМ)
 • Организация за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ)

организации на гражданското общество, които са представени понастоящем:

 • AIRE Centre
 • Бюрото на Амнести Интернешънъл за европейските институции (AI-EIO)
 • Caritas Europa
 • Комисия на църквите за мигрантите в Европа (CCME)
 • Европейски съвет за бежанците и живеещите в изгнание (ECRE)
 • Международна комисия на юристите (ICJ)
 • Служба на йезуитите за бежанците (JRS)
 • Платформа за международно сътрудничество по въпросите на недокументираните мигранти (PICUM)
 • Бюро на Червения кръст в ЕС (RCEU)

Запитвания относно областите, включени в отговорностите на служителя по въпросите на основните права, следва да се изпращат на електронен адрес: FRO@frontex.europa.eu


Жалби

В съответствие с Регламента за европейската гранична и брегова охрана, Агенцията е установила механизъм за подаване на жалби, за да се даде възможност на всички, които считат, че правата им са били засегнати от нейната дейност, да съобщават за възможни нарушения на правата им.

Ако считате, че правата Ви са били нарушени от действията на член на персонала, участващ в дейност на Frontex, можете да подадете жалба.

Жалбата Ви трябва да бъде в писмена форма, но друго лице, например роднина или адвокат, също може да я подаде вместо Вас. Жалбата Ви може да бъде написана на всеки език.

За да подадете жалба, използвайте тази връзка.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.
More information